Vize

2023/4/28

INFORMACIJE O VIZNOM REŽIMU AMBASADE JAPANA U SRBIJI

NAPOMENA U VEZI SA COVID-19:

Vlada Japana je donela odluku da od ponoći 29. aprila 2023. godine (po japanskom vremenu), ukida dosadašnje mere kontrole granica za sprečavanje širenja COVID-19. Od putnika se prilikom ulaska u Japan neće zahtevati da poseduju validnu potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 ili potvrdu o negativnom rezultatu testa na COVID-19.

Do 8. maja 2023. godine se nastavljaju mere izolacije za putnike koji prilikom ulaska u Japan ispoljavaju simptome infekcije COVID-19, ili ukoliko po ulasku u zemlju rezultati testiranja na COVID-19 budu pozitivni. Od 8. maja 2023. godine prestaju da važe sve pomenute mere, kada će na snagu stupiti nova procedura nadzora infektivnih bolesti.

Detalje o ukidanju mera možete naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Japan: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Napomena: Ambasada Japana u Beogradu zadužena je za Republiku Srbiju i Crnu Goru

 
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA DOBIJANJEM VIZE
 

1. Da li je državljanima Srbije potrebna viza?
2. Da li je državljanima Crne Gore potrebna viza?
3. Da li strani državljani kojima je potrebna viza mogu da podnesu zahtev za vizu?/Can foreign nationals residing in Serbia or Montenegro apply for the visa at our embassy?
4. Kakva je procedura za izdavanje viza?
5. Koliko traje procedura za izdavanje vize?
6. Koja su dokumenta potrebna za dobijanje vize za privremeni boravak do 90 dana?
7. Koja su dokumenta potrebna za dobijanje radne vize ili vize za boravak duži od 90 dana?
8. Kolika je taksa za izdavanje viza?

 

 

FORMULARI I KONTAKT KONZULARNOG ODELJENJA

1. Forumulari i instrukcije za popunjavanje
2. Kontakt
3. Linija za informacije o japanskim vizama

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA DOBIJANJEM VIZE

 

1. DA LI JE DRŽAVLJANIMA SRBIJE POTREBNA VIZA?

Državljani Republike Srbije koji putuju u Japan radi turizma, poslovnog putovanja, posete rođacima ili poznanicima, učešća na sportskim takmičenjima ili kulturnim događajima, bez posebnog honorara ili finansijske nadoknade, mogu boraviti u Japanu do 90 dana bez vize.

NAPOMENA: Ukoliko je svrha vašeg boravka profitabilna aktivnost plaćena od strane fizičkog ili pravnog lica u Japanu, ili ukoliko planirate boravak duži od 90 dana, neophodno je da pribavite odgovarajuću vizu pre putovanja u Japan. Za više informacija u vezi sa radnom vizom ili vizom za boravak duži od 90 dana pogledaj te odgovor na pitanje broj 7.

Lista dokumentacije za privremeni boravak do 90 dana koja se nalazi u odgovoru na pitanje broj 6. odnosi se na državljana Crne Gore, kao i na strane državljane kojima je viza neophodna.
NAPOMENA U VEZI SA TRAJANJEM PASOŠA: Ne postoje posebna pravila o trajanju pasoša nakon planiranog datuma izlaska iz Japana. Dakle, bitno je da pasoš bude validan na dan planiranog izlaska iz Japana.


2. DA LI JE DRŽAVLJANIMA CRNE GORE POTREBNA VIZA?

Državljani Crne Gore moraju da pribave odgovarajuću vizu u našoj ambasadi bez obzira na svrhu boravka u Japanu.

NAPOMENA: Ukoliko je svrha vašeg boravka profitabilna aktivnost plaćena od strane fizičkog ili pravnog lica u Japanu, ili ukoliko planirate boravak duži od 90 dana, neophodno je da pribavite odgovarajuću vizu pre putovanja u Japan. Za više informacija u vezi sa radnom vizom ili vizom za boravak duži od 90 dana pogledaj te odgovor na pitanje broj 7.

NAPOMENA U VEZI SA TRAJANJEM PASOŠA: Ne postoje posebna pravila o trajanju pasoša nakon planiranog datuma izlaska iz Japana. Dakle, bitno je da pasoš bude validan na dan planiranog izlaska iz Japana.


3. DA LI STRANI DRŽAVLJANI KOJIMA JE POTREBNA VIZA MOGU DA PODNESU ZAHTEV ZA VIZU?/ CAN FOREIGN NATIONALS RESIDING IN SERBIA OR MONTENEGRO APPLY FOR THE VISA AT OUR EMBASSY?

Ambasada Japana ne prihvata zahteve za vizu od stranih državljana koji su u privremenoj poseti, poput turističke posete, kratke poslovne posete ili su samo u tranzitu kroz Srbiju i Crnoj Goru. Strani državljani, nerezidenti, u Srbiji ili Crnoj Gori kojima je potrebna viza za Japan, mogu podneti zahtev u konzularnim ili diplomatskim predstavništvima Japana u svojoj zemlji

Strani državljani, kojima je potrebna viza, a koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak u Srbiji ili Crnoj Gori mogu da podnesu zahtev za japansku vizu u našoj ambasadi. Procedura, kao i trajanje procedure se može razlikovati u zavisnosti od državljanstva podnosioca zahteva. Strane državljane, koji žele da započnu proceduru za podnošenje zahteva za Japan, molimo da obavezno kontaktiraju Konzularno odeljenje Ambasade Japana pre početka planiranja svog puta u Japan.

The Embassy of Japan in Belgrade does not accept Visa applications from those who are temporary visitors such as tourists, short-term business travelers and foreigners transiting in the Republic of Serbia or Montenegro. Non-residents of the Republic of Serbia or Montenegro who require visas to enter Japan must obtain their visas at a Consulate or Embassy of Japan in their home countries.

Foreign nationals with temporary or permanent resident permit in the Republic of Serbia or Montenegro, who requires visa, are eligible to apply for Visa at our Embassy. Procedure, as well as the required period for the procedure might vary depending on the nationality of the applicant. Foreign Nationals who intends to start the procedure of visa application, are obliged to contact the Consular department of the Embassy of Japan in Belgrade and request the relevant information on procedure.


4. KAKVA JE PROCEDURA ZA IZDAVANJE VIZA?

1) Prikupljanje dokumenata neophodnih za izdavanje vize putem mejla
  Prikupiti potrebnu dokumentaciju na osnovu instrukcija objavljenih na sajta Ambasade Japana. (za listu dokumentacije pogledati odgovore na pitanja 6 i 7)
2) Dostavljanje dokumenata neophodnih za izdavanje vize putem mejla
  Skenove dokumentacije poslati na e-mail adresu Konzularnog odeljenja Ambasade Japana.
3) Pregled dokumenata neophodnih za izdavanje vize putem mejla
  Pregled dokumentacije vrši se u elektronskoj formi, putem mejla, kako bi osoblje Konzularnog odeljenja ustanovilo da je sva dokumentacija propisno popunjena i na broju, i na taj način izbegli eventualni nedostatak dokumenata prilikom samog podnošenja zahteva.
4) Zakazianje termina za izdavanje vize
  Ukoliko se ustanovi da je da je sva dokumentacija propisno popunjena i na broju, Konzularno odeljenje će podnosiocu zahteva ponuditi prve slobodne termine za izdavanje vize.
5) Dolazak podnosioca zahteva u Ambasadu Japana radi izdavanje vize
  Podnosilac zahteva lično dolazi u Ambasadu Japana kako bi predao originle potredne dokumentacije.
 

NAPOMENA: Dobijanje vize ne predstavlja automatsku garanciju nesmetanog ulaska u Japan. Pravo je nadležnog imigracionog službenika na graničnom prelazu prilikom ulaska u Japan, da u skladu sa utvrđenim kriterijumima pojedinim osobama ne dozvoli ulazak u Japan i pored postojanja važeće vize.


5. KOLIKO TRAJE PROCEDURA ZA IZDAVANJE VIZE?

U principu, za državljane Srbije i Crne Gore, kojima je potrebna viza, a koji su prošli celokupnu proceduru opisanu u prethodnom odeljku, viza se izdaje u toku zakazanog termina za predaju dokumenata, ukoliko su svi uslovi zadovoljeni.

Trajanje procedure od dostavljanja dokumenata neophodnih za izdavanje vize putem mejla, pa do samog zakazivanja termina može potrajati i više od dva meseca u zavisnosti od broja zahteva koji obrađujemo u datom periodu.

Molimo potencijalne podnosioce zahteva da svoj put u Japan isplaniraju na vreme, kako bi imali dovoljno vremena za proceduru podnošenja zahteva.


6. KOJA SU DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE VIZE ZA PRIVREMENI BORAVAK DO 90 DANA?

Pre nego što započnete prikupljanje dokumenata za Vaš privremeni boravak do 90 dana u Japanu, odredite u koja Vam je viza potrebna u zavisnosti od svrhe Vašeg putovanja. Ove vize se izdaju isključivo za aktivnosti koje ne podrazumevaju novčanu nadoknadu od pravnog ili fizičkog lica u Japanu, ili sticanje profita u Japanu

Trajanje procedure od dostavljanja dokumenata neophodnih za izdavanje vize putem mejla, pa do samog zakazivanja termina može potrajati i više od dva meseca u zavisnosti od broja zahteva koji obrađujemo u datom periodu.

Molimo potencijalne podnosioce zahteva da svoj put u Japan isplaniraju na vreme, kako bi imali dovoljno vremena za proceduru podnošenja zahteva

1. TURIZAM
Viza se izdaje za privremeni boravak do 90 dana, u svrhe turističkog razgledanja.
o Lista potrebne dokumentacije sa instrukcijama (PDF)

2. POSLOVNO PUTOVANJE, KULTURNA RAZMENA, SPORTSKA TAKMIČENJA

Viza se izdaje za privremeni boravak do 90 dana, u svrhe poslovnog putovanja, poput istraživanja tržišta, održavanje poslovnih veza i sastanaka, prisustva na konferencijama, potpisivanja ugovora, pružanja usluga održavanja za mašine uvezene u Japan. Ova viza se izdaje i za učestvovanjima u programima kulturne razmene, kao i sportskim takmičenjima i turnirima bez nagradnih fondova.

o Lista potrebne dokumentacije sa instrukcijama (PDF)

 


3. POSETA RODBINI ILI POZNANICIMA

Viza se izdaje za privremeni boravak do 90 dana, u svrhu posete rođacima, bračnim partnerima, poznanicima ili prijateljima.

o Lista potrebne dokumentacije sa instrukcijama (PDF)

 

 

NAPOMENA: Potrebna dokumentacija se može razlikovati u zavisnosti od nacionalnosti, i svrhe putovanja. Gore navedena dokumentacija služi kao opšta smernica, prilikom prikupljanja dokumentacije. Ambasada Japana zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži da podnese na uvid i druga dokumenta u skladu sa prirodom zahteva za vizu.


Po potrebi možete pogledati vebsajt Ministarstva inostranih poslova Japana u vezi detalja za vizu.

(1) Ministarstvo inostranih poslova (japanski)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/index.html
(2) Ministarstvo inostranih poslova (engleski)
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
(3) Ministarstvo Pravde u odseku za imigracione poslove (japanski)
http://www.immi-moj.go.jp
(4) Ministarstvo Pravde u odseku za imigracione poslove (engleski)
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

 


7. KOJA SU DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE RADNE VIZE ILI VIZE ZA BORAVAK DUŽI OD 90 DANA?

Podnosioc zahteva koji želi da boravi u Japanu duže od 90 dana, može podneti zahtev za vizu koje podpadaju u odgovarajuću kategoriju u zavisnosti od prirode boravka u Japanu. Kategorije poslovnog ili dužeg boravka mogu se naći na sledećem linku:
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/long/index.html

Ovo su vize koje se izdaju u svrhu zaposlenja, edukacije, učestvovanja na sportskim mečevima i turnirima koji podrazumevaju nagradni fond, kao i u svrhu dugoročnog boravka u Japanu.

Pre nego što podnosilac zahteva uđe u proceduru za dobijanje vize, podsredstvom svog poslodavca ili domaćina mora pribaviti dokument “Certificate of Eligibility” (COE). Informacije o COE i o načinu pribavljanja istog, možete naći na sledećem linku:
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/visa.html
 

o Lista potrebne dokumentacije sa instrukcijama (PDF)

 


8. KOLIKA JE TAKSA ZA IZDAVANJE VIZA?

Na osnovu zakona o Ministarstvu inostranih poslova Japana:

Cene viza za 2024. godinu (1. april 2024. ~ 31. mart 2025. godine) su:
Jednokratna................. 2,350 dinara
Viza za više ulazaka*.. 4,700 dinara
Tranzitna...................... 550 dinara

*Detaljnije informacije o vizi za više ulazaka možete da pogledate na veb-stranici Ministarstva inostranih poslova Japana.

NAPOMENA: Taksa se plaća nakon izdavanja vize. Taksa se plaća isključivo u gotovini i u dinarima.

 

 

FORMULARI I KONTAKT KONZULARNOG ODELJENJA

 

1. FORUMULARI I INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE


2. KONTAKT

Ambasada Japana u Beogradu, Konzularno odeljenje
TEL: +381-11-301-2800
FAX: +381-11-711-2384
e-mail adresa konzularog odeljenja: consular@s1.mofa.go.jp
Adresa: Trešnjinog cveta 13, 11000 Beograd, Republika Srbija
 

KONTAKT CENTAR ZA SVA PITANJA U VEZI SA VIZAMA (dostupan 24 sata na engleskom jeziku)
 
+ 381 - 800 - 210 - 102

 

Recommended Information